Školní informace k maturitním zkouškám 2019/2020

27. 3. 2020 - ZÁKON Č. 135/2020 SB., O ZVLÁŠTNÍCH PRAVIDLECH PRO PŘIJÍMÁNÍ K NĚKTERÝM DRUHŮM VZDĚLÁVÁNÍ A K JEJICH UKONČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 zde

V současné chvíli probíhá na MŠMT příprava prováděcích vyhlášek.


2. 3. 2020 - ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K DUBNOVÝM TERMÍNŮM MATURITNÍCH ZKOUŠEK JARO 2020 VŠECHNY TERMÍNY JSOU ZRUŠENY! 

4. 4. 2020 od 8:00  - Praktická MZ z odborných předmětů DPO 3, EPT 3 a VSČ 5 - více zde

8. 4., 30. 4. a 4. 5., 5. 5. 2020 - Písemné práce a didaktické testy ČJL, ANJ, NEJ, RUJ a MAT - více zde

14. 4. 2020 od 15:00 - Písemná MZ z odborných předmětů DPO 3 a VSČ 5 - více zde

Uzavření klasifikace:

VSČ 5 do 23. 4. 2020

DPO 3 a EPT 3 do 27. 4. 2020


 12. 1. 2020 - KDY SE BUDE NA JAŘE 2020 V LIVĚ MATUROVAT? VŠECHNY TERMÍNY JSOU ZRUŠENY! 

Termíny všech dílčích zkoušek státní a profilové části MZ a povolené pomůcky naleznete ZDE.


 15. 11. 2019 - Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 - Zpravodaj Cermatu č. 52 zde.


4. 11. 2019 - PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM NA JARO 2020

budou maturitní třídy podávat dne:

VSČ 5 - 14. 11. 2019

DPO 3 a EPT 3 - 18. 11. 2019

V těchto dnech je účast všech studentů na konzultacích nutná!

Žáci s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat doporučení z PPP.

Uzávěrka bude 2. 12. 2019 v 16:00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit.

Platí i pro žáky z předchozích let, kteří mohou podávat přihlášky od 14. 11. 2019 v úředních dnech a hodinách sekretariátu.


16. 9. 2019 - ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍCH JAZYKŮ

Témata 3. částí pracovního listu k ústní zkoušce z CIJ.


16. 9. 2019 - ĆESKÝ JAZYK A LITERATURA

Ústní zkouška:

Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL ve školním roce 2018/2019 je společný pro všechny maturitní třídy DPO 3, EPT 3 a VSČ 5. Žák odevzdá ředitelce školy svůj vlastní seznam 20 literárních děl po konzultaci s vyučujícím ČJL (LAK a CEJ) vypracovaný na školním formuláři v termínu do 31. 3. 2020. Z tohoto seznamu si bude losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách.

Školní seznam četby ke stažení: WORLD, PDF. Platí pro jarní i podzimní zkušební období.

Obecná struktura ústní zkoušky z ČJL

Didaktický test:

Seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí k DT z ČJL

Příklady vzorových úloh z literární historie


29. 8. 2019 - PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ MZ 2019/2020 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ: 

Podání přihlášky žáka k MZ: do 2. 12. 2019. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou doporučení PUP z PPP nebo SPC.

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem ředitelce školy: do 31. 3. 2020.

V jarním zkušebním období se MZ konají od 4. 5. do 10. 6. 2020.

  1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

Písemné práce a didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): středa 8. 4. 2020 a čtvrtek 30. 4. 2020 a 4. 5. – 6. 5. 2020.

Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2020.

Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2020.

Ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky):  16. 5. – 10. 6. 2020. 

  1. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST:

Praktické zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, EPT 3, VSČ 5): nejdříve 1. 4. 2020.

Písemné zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, VSČ 5): nejdříve 1. 4. 2020.

Ústní zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, EPT 3, VSČ 5): 16. 5. – 10. 6. 2020.

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny ústních, písemných a praktických zkoušek profilové části stanoví ředitelka školy do konce ledna 2020.


29. 8. 2019 - MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020:

 SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST MZ 2019/2020:

Dvě povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) nebo matematika

max. dvě nepovinné zkoušky z nabídky: cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ), matematika

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MZ 2019/2020 - stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění):

64-41-L/51 Podnikání – třída DPO 3

Tři povinné zkoušky:

1. Ekonomika podniku (ústní zkouška) TÉMATA

2. Právo (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Podnikatelská administrativa (písemná zkouška na PC)

2. Management, Marketing a Praktické podnikatelské činnosti (písemná zkouška)

23-43-L/51 Provozní technika – třída EPT 3

Dvě povinné zkoušky:

1. Technologie (ústní zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (ústní zkouška) – žák si volí jeden ze dvou předmětů TÉMATA

2. Praktická zkouška z Technické mechaniky a Technických měření

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Ekonomika a řízení (písemná zkouška)

2. Technologie (písemná zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (písemná zkouška) – žák může konat nepovinnou zkoušku z předmětu, který si nezvolil jako povinný

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – třída EPT 3

Tři povinné zkoušky:

1. Automatizace (ústní zkouška) TÉMATA

2. Základy elektrotechniky (ústní zkouška) TÉMATA

3. Praktická zkouška z Elektrických strojů a přístrojů, Elektroniky a Výroby, rozvodu a užití elektrické energie

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Ekonomika a řízení (písemná zkouška)

2. Elektrotechnická měření (písemná zkouška)

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – třída VSČ 5

Tři povinné zkoušky:

1. Veřejná správa (ústní zkouška) TÉMATA

2. Právo (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Písemné komunikace a admnistrativy (pozn.: zkouška se bude konat na PC)

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Účetnictví (písemná zkouška)

2. Ekonomika (písemná zkouška)

 

TÉMATA PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPT 3, VSČ 5)

TÉMATA PÍSEMNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, VSČ 5)

TÉMATA NEPOVINNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPT 3, VSČ 5)

POVOLENÉ POMŮCKY K PROFILOVÝM (ŠKOLNÍM) MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Kritéria hodnocení profilové (školní) části MZ 2019/2020

Dílčí kritéria hodnocení profilových praktických a písemných MZ 2019/2020

Kritéria hodnocení a maturitní témata platí i pro zkoušky náhradní a opravné.LEGISLATIVA:

Školský zákon a maturitní vyhláška


KATALOGY POŽADAVKŮ PRO PŘEDMĚTY STÁTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Katalog požadavků zkoušky státní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, který bude využit pro zkoušky společné části z českého jazyka a literatury od školního roku 2017/2018, tedy pro zkoušky konané po 1. lednu 2018. Ke stažení zde.


DOPORUČUJEME sledovat www.novamaturita.cz.

logo

Aktuality

Obory pro školní rok 2020 / 2021

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2019/2020 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední dny a hodiny sekretariátu školy

Pondělí 10:00 - 18:00, středa 10:00 - 15:00, čtvrtek 10:00 - 18:00. Mimo úřední dny a hodiny nás můžete kontaktovat na 602 476 504 nebo na livamost@seznam.cz.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy v době zákazu výuky na školách

každé pondělí po předchozí telefonické domluvě (602 476 504) mezi 10:30 - 15:00 hod.

... ~ ...

Zkoušky v náhradním termínu (doklasifikace) za 1. pololetí 2019/2020

po dohodě s vyučujícím do 31. 3. 2020. Termín bude prodloužen.

... ~ ...

Uzavření klasifikace maturitních tříd za 2. pololetí šk. r. 2019/2020

VSČ 5 do 23. 4. 2020, DPO 3 a EPT 3 do 27. 4. 2020.

... ~ ...

Rozvrhy 2019/2020

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet