Školní informace k maturitním zkouškám 2019/2020

 

16. 9. 2019 - ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍCH JAZYKŮ

Témata 3. částí pracovního listu k ústní zkoušce z CIJ.


16. 9. 2019 - ĆESKÝ JAZYK A LITERATURA

Ústní zkouška:

Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL ve školním roce 2018/2019 je společný pro všechny maturitní třídy DPO 3, EPT 3 a VSČ 5. Žák odevzdá ředitelce školy svůj vlastní seznam 20 literárních děl po konzultaci s vyučujícím ČJL (LAK a CEJ) vypracovaný na školním formuláři v termínu do 31. 3. 2020. Z tohoto seznamu si bude losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách.

Školní seznam četby ke stažení: WORLD, PDF. Platí pro jarní i podzimní zkušební období.

Obecná struktura ústní zkoušky z ČJL

Didaktický test:

Seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí k DT z ČJL

Příklady vzorových úloh z literární historie


29. 8. 2019 - PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ MZ 2019/2020 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ: 

Podání přihlášky žáka k MZ: do 2. 12. 2019. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou doporučení PUP z PPP nebo SPC.

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem ředitelce školy: do 31. 3. 2020.

V jarním zkušebním období se MZ konají od 4. 5. do 10. 6. 2020.

  1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

Písemné práce a didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): středa 8. 4. 2020 a čtvrtek 30. 4. 2020 a 4. 5. – 6. 5. 2020.

Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2020.

Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2020.

Ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky):  16. 5. – 10. 6. 2020. 

  1. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST:

Praktické zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, EPT 3, VSČ 5): nejdříve 1. 4. 2020.

Písemné zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, VSČ 5): nejdříve 1. 4. 2020.

Ústní zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, EPT 3, VSČ 5): 16. 5. – 10. 6. 2020.

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny ústních, písemných a praktických zkoušek profilové části stanoví ředitelka školy do konce ledna 2020.


29. 8. 2019 - MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020:

 SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST MZ 2019/2020:

Dvě povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) nebo matematika

max. dvě nepovinné zkoušky z nabídky: cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ), matematika

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MZ 2019/2020 - stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění):

64-41-L/51 Podnikání – třída DPO 3

Tři povinné zkoušky:

1. Ekonomika podniku (ústní zkouška) TÉMATA

2. Právo (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Podnikatelská administrativa (písemná zkouška na PC)

2. Management, Marketing a Praktické podnikatelské činnosti (písemná zkouška)

23-43-L/51 Provozní technika – třída EPT 3

Dvě povinné zkoušky:

1. Technologie (ústní zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (ústní zkouška) – žák si volí jeden ze dvou předmětů TÉMATA

2. Praktická zkouška z Technické mechaniky a Technických měření

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Ekonomika a řízení (písemná zkouška)

2. Technologie (písemná zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (písemná zkouška) – žák může konat nepovinnou zkoušku z předmětu, který si nezvolil jako povinný

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – třída EPT 3

Tři povinné zkoušky:

1. Automatizace (ústní zkouška) TÉMATA

2. Základy elektrotechniky (ústní zkouška) TÉMATA

3. Praktická zkouška z Elektrických strojů a přístrojů, Elektroniky a Výroby, rozvodu a užití elektrické energie

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Ekonomika a řízení (písemná zkouška)

2. Elektrotechnická měření (písemná zkouška)

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – třída VSČ 5

Tři povinné zkoušky:

1. Veřejná správa (ústní zkouška) TÉMATA

2. Právo (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Písemné komunikace a admnistrativy (pozn.: zkouška se bude konat na PC)

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Účetnictví (písemná zkouška)

2. Ekonomika (písemná zkouška)

 

TÉMATA PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPT 3, VSČ 5)

TÉMATA PÍSEMNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, VSČ 5)

TÉMATA NEPOVINNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPT 3, VSČ 5)

POVOLENÉ POMŮCKY K PROFILOVÝM (ŠKOLNÍM) MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Kritéria hodnocení profilové (školní) části MZ 2019/2020

Dílčí kritéria hodnocení profilových praktických a písemných MZ 2019/2020

Kritéria hodnocení a maturitní témata platí i pro zkoušky náhradní a opravné.LEGISLATIVA:

Školský zákon a maturitní vyhláška od r. 2018


KATALOGY POŽADAVKŮ PRO PŘEDMĚTY STÁTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Katalog požadavků zkoušky státní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, který bude využit pro zkoušky společné části z českého jazyka a literatury od školního roku 2017/2018, tedy pro zkoušky konané po 1. lednu 2018. Ke stažení zde.


DOPORUČUJEME sledovat www.novamaturita.cz.

logo

Aktuality

Obory pro školní rok 2020 / 2021

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2019/2020 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední dny a hodiny sekretariátu školy

Pondělí 10:00 - 18:00, středa 10:00 - 15:00, čtvrtek 10:00 - 18:00. Mimo úřední dny a hodiny nás můžete kontaktovat na 602 476 504 nebo na livamost@seznam.cz.

... ~ ...

Podzimní prázdniny

připadají na 28. 10. 2019 až 30. 10. 2019.

... ~ ...

Rozvrhy 2019/2020

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet