Motivační studijní řád

S cílem motivovat žáky/žákyně školy k lepším studijním výsledkům a ohodnotit jimi dosažený vynikající prospěch, vydávám tento

M O T I V A Č N Í   S T U D I J N Í   Ř Á D

1. Žák/žákyně dálkové formy studia, který prospěl/a s vyznamenáním má právo na slevu ze školného a může uplatnit nárok na tuto slevu.

2. V dálkové formě studia činí sleva ze školného celkem 500,-- Kč pro následující pololetí.

3. Žák/žákyně dálkového studia uplatní slevu ze školného následujícím způsobem:

- pokud prospěl/a s vyznamenáním v prvním pololetí školního roku, předloží v pokladně školy originál výpisu z vysvědčení a sepíše žádost o poskytnutí slevy, a to v termínu do 15. 2.,

- pokud prospěl/a s vyznamenáním ve druhém pololetí školního roku, předloží v pokladně školy originál vysvědčení a sepíše žádost o poskytnutí slevy, a to v termínu do 15. 9.,

- žádost podaná po termínu nebude akceptována.

4. Na slevu ze školného není právní nárok.

5. Tento Motivační studijní řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2019.

6. Ředitelka školy si vyhrazuje právo na úpravu výše slev ze školného, případně na zrušení tohoto Motivačního studijního řádu.

7. Tento Motivační studijní řád byl schválen školskou radou.

 

V Mostě, dne 15. 8. 2019

 

 

Mgr. Alice Linková

ředitelka školy

 

Příloha: Žádost na základě Motivačního studijního řádu (vzor)

Aktuality

Obory pro školní rok 2022 / 2023

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2022/2023 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy po dobu prázdnin

každá středa 11 - 15 hod.

... ~ ...

Zkoušky opravné/v náhradním termínu (doklasifikace) za 2. pololetí 2021/2022

po dohodě s vyučujícím do konce září 2022.

... ~ ...

Podzimní MZ

podrobnosti ve Školních informacích k maturitním zkouškám 2022.

... ~ ...

Rozvrhy 2022/2023

dálkového pondělního a čtvrtečního studia budou k dispozici v informacích pro studenty koncem srpna 2022. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet