Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 - 1. kolo

16. 5. 2020 - AKTUALIZACE INFORMACÍ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO 1. KOLO:

Vážené uchazečky a uchazeči,

dnešního dne byly rozeslány podrobné pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám pro 1. kolo přijímacího řízení. Do školy se dostavte dne 8. 6. 2020 mezi 8:00 - 8:15 hod. Zkouška z Matematiky bude od 8:30 hod., z Českého jazyka od 10:55 hod. Výsledky budou známy do 8 kalendářních dnů a budou zveřejněny na webu školy. Předpokládané počty přijímaných uchazečů a kritéria pro přijetí zůstávají v platnosti, tak jak byly stanoveny v lednu 2020 ( více ZDE).

Věnujte prosím také pozornost organizačním pokynům v souvislosti s epidemíí SARS Cov-2: 1. Vstup do školy a pohyb ve společných prostorách je povolen pouze s rouškou. Po dobu konání zkoušky rouška být nemusí. 2. Po příchodu do školy si dezinfikujte ruce připravenou dezinfekcí (neoplachuje se, zasychá). 3. Po příchodu do školy vyplňte a podepište čestné prohlášení a odevzdejte je v sekretariátu školy. 4. V lavicích seďte každý sám. 5. Zasedací pořádek je stejný pro MAT i ČJL. 6. Při odchodu z učebny si umyjte a dezinfikujte ruce. 7. Ve třídách větrejte. 8. Minimalizujte blízké kontakty.


7. 5. 2020 - AKTUALIZACE INFORMACÍ PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO 1. KOLO:

Vážené uchazečky a uchazeči,  

jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka se budou konat za přísných hygienických opatření v pondělí 8. 6. 2020. Čas pro zkoušku z Matematiky bude prodloužen o 15 min., z Českého jazyka o 10 min. Nejpozději 25. 5. obdržíte mailem podrobnou pozvánku. Výsledky pak budou známy nejpozději 16. 6. 2020.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

25. 3. 2020 - K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO 1. KOLO:

Vážené uchazečky a uchazeči,  

vážíme si Vašeho zájmu studovat v naší škole. Bohužel od doby podávání přihlášek do 1. kola  přijímacího řízení pro šk. r. 2020/2021 vypukla pandemie a školy jsou až do odvolání uzavřené. Tímto se ruší původní termín konání jednotných přijímacích zkoušek, který byl stanovený na 14. 4. 2020.

Přijímací zkoušky ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhnou nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  Pozvánku obdrží uchazeči nejpozději 5 dní před jejím konáním.

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali přihlášku řediteli střední školy. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění - odpovídají rámcovému programu pro základní vzdělávání. Kritéria stanovená ředitelem školy se také nemění.

Jednotná zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Každý uchazeč může písemný test z obou vzdělávacích oborů konat pouze jednou. Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále též „Centrum“).

Jakmile budou známy další informace, budou na tomto místě aktualizovány.

Všem Vám přejeme pevné zdraví a těšíme se na osobní setkání s Vámi.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.


23. 3. 2020 - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO 1. KOLO: JAK TO LETOS BUDE? Plán MŠMT ZDE.


 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - 1. kolo

Nástavbové dálkové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů H.

Ke studiu do pětiletého dálkového studia se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky či nedokončili střední školu, případně jsou vyučení.

Naši studenti si mohou volit mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem.

Přijímací řízení bude probíhat v 1. kole s povinnou jednotnou přijímací zkouškou z Českého jazyka a literatury a Matematiky do všech maturitních oborů vzdělání.

Přihlášky pro 1. kolo se podávají do 2. 3. 2020.

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2020 a testová zadání k procvičení z českého jazyka a matematiky z předchozích let naleznete na stránkách Cermatu https://prijimacky.cermat.cz/

Pro přijímací řízení 2020/2021 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a  vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovena tato kritéria výběru uchazečů:


OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté, zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ, 30 žáků

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA, 15 žáků

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA, 15 žáků

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (pro školní rok 2020/2021 je možné pouze přijetí do vyššího ročníku)

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, 30 žáků 


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky pro 1. kolo do 2. 3. 2020 na adrese školy: ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most, budova B - kanceláře v přízemí vpravo, v úředních hodinách sekretariátu.Upřednostňujeme osobní podání přihlášky, které nám umožní kontrolu podkladů a podání informací uchazeči.

O jarních prázdninách 3. 2. - 7. 2. 2020 lze podávat přhlášky pouze ve středu 5. 2. 2020 mezi 12:00 – 18:00 hod. V ostatních týdnech viz tabulka: 

Pondělí            

   10:00 – 18:00   

Úterý

   -----------------

Středa

   10:00 – 15:00

Čtvrtek

   10:00 – 18:00

Pátek

  -----------------


 Přihlášky podané po 2. 3. 2020 zařadíme do 2. kola přijímacího řízení.


POŽADAVKY:

Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška a splnění kritérií pro příslušný typ studia.


KRITÉRIA PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

1. Vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

2. Úředně ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

3. Potvrzení od lékaře na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru dokládají pouze uchazeči o obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, pro ostatní obory jej nevyžadujeme.

4. Čerství vyučenci ze šk. r. 2019/2020 doloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce do zahájení studia.


KRITÉRIA PRO PĚTILETÉ MATURITNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM:

1. Vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

2. Úředně ověřená kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy, případně absolvovaných ukončených ročníků ze SŠ. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

3. Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.  


JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (JPZ): TERMINY NEPLATÍ!

1. řádný termín JPZ: úterý 14. 4. 2020 (MAT 8:30 – 10:00, ČJL 10:50 – 12:10) - koná se na škole uvedené na přihlášce na 1. místě

2. řádný termín JPZ: středa 15. 4. 2020 (MAT 8:30 – 10:00, ČJL 10:50 – 12:10) - koná se na škole uvedené na přihlášce na 2. místě

(1. náhradní termín JPZ pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín: 13. 5. 2020 (MAT 8:30 – 10:00, ČJL 10:50 – 12:10)

(2. náhradní termín JPZ pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín: 14. 5. 2020 (MAT 8:30 – 10:00, ČJL 10:50 – 12:10)

Termín bude upřesněn v závislosti na uvedeném pořadí školy v přihlášce ke studiu a bude součástí pozvánky k přijímacím zkouškám, která bude odeslána uchazeči e-mailem po 20. 3. 2020.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí uchazečů podle celkového součtu bodů  v jednotných přijímacích zkouškách (MAT + ČJL). Výsledek jednotných přijímacích zkoušek se na celkovém hodnocení uchazečů podílí 100%. Přijati budou uchazeči, kteří v testech celkem dosáhnou alespoň 10 a více bodů. 


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE STUDIU: TERMINY NEPLATÍ!

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou a bude vydáváno školou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu od 4. 5. 2020. Nejpozději tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Termíny pro osobní převzetí rozhodnutí a sepsání smlouvy o finančním zabezpečení studia:

Pondělí 4. 5. 2020 9:00 – 16:00 hod.

Úterý 5. 5. 2020 9:00 – 16:00 hod.

Středa 6. 5. 2020 10:00 – 15:00 hod.

Čtvrtek 7. 5. 2020 10:00 – 18:00 hod.

Pondělí 11. 5. 2020 10:00 – 18:00 hod.

Středa 13. 5. 2020 10:00 – 15:00 hod.

Čtvrtek 14. 5. 2020 10:00 – 18:00 hod.

Rozhodnutí o případném nepřijetí ke studiu budou rozeslána poštou.


MOŽNOST PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU DÁLKOVÉHO MATURITNÍHO STUDIA PRO UCHAZEČE S NEDOKONČENOU STŘEDNÍ ŠKOLOU:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

Případně i do vyššího ročníku nástavbového studia.

V tomto případě uchazeč dokládá vysvědčení za všechny úspěšně ukončené ročníky SŠ a předpokládá se osobní konzultace s ředitelkou školy (v termínu dle domluvy) k zařazení do vyššího ročníku.


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ:

Je k dispozici v dokumentech ke stažení.


Váš dotaz: livamost@seznam.cz

Kontaktní telefon pro zodpovídání dotazů k přijímacímu řízení: 602 476 504

 

Přeji všem uchazečům úspěšné studium.

 

Mgr. Alice Linková, v.r.

ředitelka 

 V Mostě, dne 15. 1. 2020                                                                                  

 Školné: Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Dálkové studium:  10.000,- Kč/rok,  1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15. 2.. Žáci, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. Možnost měsíčních plateb. V posledním (maturitním) ročníku činí školné 11.000,-Kč/rok. 

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2020 / 2021

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2019/2020 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Roušky

od pátku 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci tak budou muset mít roušky i během výuky.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

pondělí 10 - 18 hod., středa 10 - 15 hod., čtvrtek 10 - 18 hod.

... ~ ...

Zkoušky v náhradním termínu (doklasifikace) za 2. pololetí 2019/2020

po dohodě s vyučujícím do konce září 2020.

... ~ ...

Rozvrhy 2020/2021

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

Státní svátek

28. 9. 2020.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet