Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 - 3. kolo

7. 5. 2020 - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - 3. kolo

1. 6. 2020 - Výsledky 3. kola přijímacího řízení ZDE.


Nástavbové dálkové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů H.

Ke studiu do pětiletého dálkového studia se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky či nedokončili střední školu, případně jsou vyučení.

Naši studenti si mohou volit mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem.

Ve 3. a dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Pro 3. a další kola přijímacího řízení 2020/2021 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a  vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovena tato kritéria výběru uchazečů:


OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté, zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - volná místa 15

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKAvolná místa 11

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKAvolná místa 13

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (pro šk. rok 2020/2021 je možné přijetí pouze do vyššího ročníku)

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ - volná místa 20 


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky pro 3. kolo do 28. 5. 2020 na adrese školy: ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most, budova B - kanceláře v přízemí vpravo. Upřednostňujeme osobní podání přihlášky, které nám umožní kontrolu podkladů a podání informací uchazeči. Do konce května 2020 lze osobně podávat přihlášky každé pondělí a čtvrtek mezi 11:00 - 16:00 hod.

Přihlášku lze také spolu s kopiemi dokladů o předchozím vzdělání poslat poštou. Nezapomeňte na č. telefonu a mailovou adresu, abychom Vás mohli kontaktovat.


POŽADAVKY:

Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška a splnění kritérií pro příslušný typ studia.


KRITÉRIA PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

1. Úředně ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

2. Potvrzení od lékaře na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru dokládají pouze uchazeči o obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, pro ostatní obory jej nevyžadujeme.

3. Čerství vyučenci ze šk. r. 2019/2020 doloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce do zahájení studia.


KRITÉRIA PRO PĚTILETÉ MATURITNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM:

1. Úředně ověřená kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy, případně absolvovaných ukončených ročníků ze SŠ. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

2. Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí uchazečů podle pořadí podané přihlášky. Přijati budou uchazeči do celkového počtu kapacity oboru. 


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE STUDIU:

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou a bude vydáváno školou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu od 1. 6. 2020. Nejpozději tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy. Možnost nahlédnutí do spisu 1. 6. 2020 mezi 8:30 - 9:00 hod. Konkrétní termíny předání rozhodnutí budou uchazečům oznámeny mailem.

Rozhodnutí o případném nepřijetí ke studiu budou rozeslána poštou.


MOŽNOST PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU DÁLKOVÉHO MATURITNÍHO STUDIA PRO UCHAZEČE S NEDOKONČENOU STŘEDNÍ ŠKOLOU:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

Případně i do vyššího ročníku nástavbového studia.

V tomto případě uchazeč dokládá vysvědčení za všechny úspěšně ukončené ročníky SŠ a předpokládá se osobní konzultace s ředitelkou školy (v termínu dle domluvy) k zařazení do vyššího ročníku.


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ:

Je k dispozici v dokumentech ke stažení.


Váš dotaz: livamost@seznam.cz

Kontaktní telefon pro zodpovídání dotazů k přijímacímu řízení: 602 476 504

 

Přeji všem uchazečům úspěšné studium.

 

Mgr. Alice Linková, v.r.

ředitelka 

 V Mostě, dne 7. 5. 2020                                                                                  

 Školné: Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Dálkové studium:  10.000,- Kč/rok,  1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15. 2.. Žáci, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. Možnost měsíčních plateb. V posledním (maturitním) ročníku činí školné 11.000,-Kč/rok. 

Aktuality

Obory pro školní rok 2020 / 2021

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2019/2020 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Roušky

od pátku 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci tak budou muset mít roušky i během výuky.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

pondělí 10 - 18 hod., středa 10 - 15 hod., čtvrtek 10 - 18 hod.

... ~ ...

Zkoušky v náhradním termínu (doklasifikace) za 2. pololetí 2019/2020

po dohodě s vyučujícím do konce září 2020.

... ~ ...

Rozvrhy 2020/2021

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

Státní svátek

28. 9. 2020.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet