Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 - 1. kolo

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 – 1. KOLO

Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů H.

Ke studiu do pětiletého dálkového studia se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky či nedokončili střední školu, případně jsou vyučení.

Naši studenti si mohou volit mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem.

Přihlášky pro 1. kolo se podávají do 1. 3. 2023.

Přijímací řízení bude probíhat v 1. kole s povinnou jednotnou přijímací zkouškou z Českého jazyka a literatury a Matematiky do všech maturitních oborů vzdělání. Informace k jednotné přijímací zkoušce 2023 a testová zadání k procvičení z českého jazyka a matematiky z předchozích let naleznete na stránkách Cermatu https://prijimacky.cermat.cz/.

Pro přijímací řízení 2023/2024 byla ředitelkou školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovena tato kritéria výběru uchazečů:


OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté, zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ, 30 žáků

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA, 15 žáků

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA, 15 žáků

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST, 23 žáků

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, (pro školní rok 2023/2024 je možné pouze přijetí do vyššího ročníku)


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky pro 1. kolo se podávají do 1. 3. 2023 na adrese školy: ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most, budova B – kanceláře v přízemí vpravo, v úředních hodinách sekretariátu. Upřednostňujeme osobní podání přihlášky, které nám umožní kontrolu přihlášky a podání podrobných informací uchazeči. 

Úřední hodiny sekretariátu:

Leden 2023

Pondělí: 11:00 – 18:00

Čtvrtek: 11:00 – 18:00

Únor 2023

Pondělí: 11:00 – 18:00

Středa: 15:00 – 18:00

Čtvrtek: 11:00 – 18:00

O jarních prázdninách 27. 2. – 5. 3. 2023 bude sekretariát otevřen pouze ve středu 1. 3. 2023 15:00 – 18:00.  

Přihlášky podané po 1. 3. 2023 zařadíme do 2. kola přijímacího řízení.


POŽADAVKY:

Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška a splnění kritérií pro příslušný typ studia.


KRITÉRIA PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

  1. Vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
  2. Úředně ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.
  3. Potvrzení od lékaře na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru dokládají pouze uchazeči o obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, pro ostatní obory jej nevyžadujeme.
  4. Čerství vyučenci ze šk. r. 2022/2023 doloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce do zahájení studia.

KRITÉRIA PRO PĚTILETÉ MATURITNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM:

  1. Vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
  2. Úředně ověřená kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy, případně absolvovaných ukončených ročníků ze SŠ. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.
  3. Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (JPZ):

1. řádný termín JPZ: čtvrtek 13. 4. 2023 - koná se na škole uvedené na přihlášce na 1. místě

2. řádný termín JPZ: pátek 14. 4. 2023 - koná se na škole uvedené na přihlášce na 2. místě

(1. náhradní termín JPZ za 1. řádný termín: 10. 5. 2023)

(2. náhradní termín JPZ za 2. řádný termín: 11. 5. 2023)

Termín bude upřesněn v závislosti na uvedeném pořadí školy v přihlášce ke studiu a bude součástí pozvánky k přijímacím zkouškám, která bude odeslána uchazeči e-mailem nejpozději 14 dní před zkouškami.

V souladu s § 60b odst. 4 školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření ŠPZ, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Dodatek pro cizince: V souladu s § 60b odst. 5 školského zákona: Uchazeči-cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 3členná komise jmenovaná ředitelkou školy ověří rozhovorem znalost českého jazyka. V souladu s výkladem MŠMT č.j.: MSMT-29721/2017-1 ze dne 23.11.2017, bude pořadí těchto uchazečů určeno ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z Českého jazyka a literatury.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí uchazečů podle celkového součtu bodů v jednotných přijímacích zkouškách (MAT + ČJL). Výsledek jednotných přijímacích zkoušek se na celkovém hodnocení uchazečů podílí 100%. Přijati budou uchazeči, kteří v testech celkem dosáhnou alespoň 10 a více bodů.


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE STUDIU:

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy nejpozději 29. 4. 2023. Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno školou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu od 2. května 2023. Uchazeči mají možnost nahlédnout do spisu: 2. 5. 2023 v 11:45 – 12:00 hod.

Termíny pro osobní převzetí rozhodnutí a sepsání smlouvy o finančním zabezpečení studia:

Úterý 2. 5. 2023 - 12:00 - 16:30

Středa 3. 5. 2023 - 8:00 - 10:00

Čtvrtek 4. 5. 2023 - 11:00 - 18:00

Čvrtek 11. 5. 2023 - 11:00 - 18:00

Pondělí 15. 5. 2023 - 11:00 - 18:00

Čtvrtek 18. 5. 2023 - 11:00 - 18:00 

Rozhodnutí o případném nepřijetí ke studiu budou rozeslána poštou.


MOŽNOST PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU DÁLKOVÉHO MATURITNÍHO STUDIA PRO UCHAZEČE S NEDOKONČENOU STŘEDNÍ ŠKOLOU:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Případně i do vyššího ročníku nástavbového studia.

V tomto případě uchazeč dokládá vysvědčení za všechny úspěšně ukončené ročníky SŠ a podmínkou přijetí se studiu je osobní konzultace s ředitelkou školy (v termínu dle domluvy) k zařazení do vyššího ročníku.


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ:

Na http://www.livamost.cz/dokumenty.html.


Dotazy: livamost@seznam.cz

Kontaktní telefon pro zodpovídání dotazů k přijímacímu řízení: 602 476 504


Přeji všem uchazečům úspěšné studium.

Mgr. Alice Linková, ředitelka 

V Mostě, dne 5. 1. 2023 

 Školné: Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Dálkové studium:  10.000,- Kč/rok,  1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15. 2.. Žáci, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. Možnost měsíčních plateb. V posledním (maturitním) ročníku činí školné 11.000,-Kč/rok.


 

Aktuality

Obory pro školní rok 2023 / 2024

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2023/2024 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

pondělí 11 - 18 hod., čtvrtek 11 - 18 hod.

... ~ ...

Uzavření klasifikace za 2. pololetí šk. r. 2022/2023

pondělní třídy do 19. 6. 2023, čtvrteční třídy do 22. 6. 2023.

... ~ ...

Rozvrhy 2022/2023

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet