Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 - 2. kolo

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

2. kolo

7. 3. 2023 - 24. 4. 2023

 

Nástavbové dálkové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů H.

Ke studiu do pětiletého dálkového studia se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky či nedokončili střední školu, případně jsou vyučení.

Naši studenti si mohou volit mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem.

Ve 2. a dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Pro 2. a další kola přijímacího řízení 2022/2023 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a  vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovena tato kritéria výběru uchazečů:


OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté, zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - volná místa 20

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKAvolná místa 3

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKAvolná místa 8

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOSTvolná místa 13

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (pro šk. rok 2023/2024 je možné přijetí pouze do vyššího ročníku) 


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky pro 2. kolo do 24. 4. 2023 na adrese školy: ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most, budova B - kanceláře v přízemí vpravo, v úředních hodinách sekretariátu.Upřednostňujeme osobní podání přihlášky, které nám umožní kontrolu podkladů a podání informací uchazeči.  

Pondělí   

11:00

18:00

Čtvrtek

11:00

18:00


POŽADAVKY:

Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška a splnění kritérií pro příslušný typ studia.


KRITÉRIA PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

1. Úředně ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

2. Potvrzení od lékaře na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru dokládají pouze uchazeči o obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, pro ostatní obory jej nevyžadujeme.

3. Čerství vyučenci ze šk. r. 2022/2023 doloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce do zahájení studia.


KRITÉRIA PRO PĚTILETÉ MATURITNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM:

1. Úředně ověřená kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy, případně absolvovaných ukončených ročníků ze SŠ. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

2. Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí uchazečů podle pořadí podané přihlášky. Přijati budou uchazeči do celkového počtu kapacity oboru. 


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE STUDIU:

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou a bude vydáváno školou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu od 2. 5. 2023. Nejpozději tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy. Možnost nahlédnutí do spisu 2. 5. 2023 mezi 11:45 - 12:00 hod.

Termíny pro osobní převzetí rozhodnutí a sepsání smlouvy o finančním zabezpečení studia:

Úterý 2. 5. 2023 - 12:00 - 16:30

Středa 3. 5. 2023 - 8:00 - 10:00

Čtvrtek 4. 5. 2023 - 11:00 - 18:00

Čvrtek 11. 5. 2023 - 11:00 - 18:00

Pondělí 15. 5. 2023 - 11:00 - 18:00

Čtvrtek 18. 5. 2023 - 11:00 - 18:00 

Rozhodnutí o případném nepřijetí ke studiu budou rozeslána poštou. 


MOŽNOST PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU DÁLKOVÉHO MATURITNÍHO STUDIA PRO UCHAZEČE S NEDOKONČENOU STŘEDNÍ ŠKOLOU:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

Případně i do vyššího ročníku nástavbového studia.

V tomto případě uchazeč dokládá vysvědčení za všechny úspěšně ukončené ročníky SŠ a předpokládá se osobní konzultace s ředitelkou školy (v termínu dle domluvy) k zařazení do vyššího ročníku.


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ:

Je k dispozici v dokumentech ke stažení.


Váš dotaz: livamost@seznam.cz

Kontaktní telefon pro zodpovídání dotazů k přijímacímu řízení: 602 476 504

 

Přeji všem uchazečům úspěšné studium.

Mgr. Alice Linková, ředitelka 

V Mostě, dne 6. 3. 2023                                                                                  

 Školné: Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Dálkové studium:  10.000,- Kč/rok,  1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15. 2.. Žáci, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. Možnost měsíčních plateb. V posledním (maturitním) ročníku činí školné 11.000,-Kč/rok. 

Aktuality

Obory pro školní rok 2023 / 2024

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2023/2024 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

pondělí 11 - 18 hod., čtvrtek 11 - 18 hod.

... ~ ...

Uzavření klasifikace za 2. pololetí šk. r. 2022/2023

pondělní třídy do 19. 6. 2023, čtvrteční třídy do 22. 6. 2023.

... ~ ...

Rozvrhy 2022/2023

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet