Školní informace k maturitním zkouškám 2020/2021

12. 11. 2020 - PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM NA JARO 2021- AKTUALIZACE TERMÍNŮ

lze podávat již od 12. 11. 2020 v úředních hodinách sekretariátu, tzn. každé pondělí a čtvrtek mezi 11 - 15 hod. Uzávěrka bude 30. 11. 2020 v 15 hod. Po tomto termínu se již není možné přihlásit. Maturanti z předchozích let se musí dostavit osobně.


1. 11. 2020 - PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM NA JARO 2021

budou moci maturitní třídy DPO 3 a VSČ 5 podávat po 15. 11. 2020. Uzávěrka bude 30. 11. 2020 v 15:00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit. Žáci s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat doporučení z PPP. K maturitám proběhnou schůzky tříd DPO 3 a VSČ 5 s ředitelkou školy v Teamsech. 

Termíny platí i pro žáky z předchozích let, kteří budou moci podávat přihlášky v úředních hodinách sekretariátu.

Upozorňujeme maturanty, kteří ukončili studium v roce 2020 a chybí jim DT z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka, že budou muset psát i PP, která jim byla na jaře a na podzim 2020 prominuta.

Termíny a způsob podávání přihlášek zde budou ještě upřesněny.


 15. 10. 2020 - PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ MZ 2020/2021 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ:

Podání přihlášky žáka k MZ: do 1. 12. 2020. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou doporučení PUP z PPP nebo SPC.

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem ředitelce školy: do 31. 3. 2021.

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

Didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): 3. 5. – 7. 5. 2021.

Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2021.

Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: březen 2021.

Výsledky DT předá Cermat škole 14. 5. 2021.

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST:

Písemné práce z ČJL a cizích jazyků (DPO 3, VSČ 5): duben 2021.

Praktické zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, VSČ 5): duben 2021.

Písemné zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, VSČ 5): duben 2021.

Ústní zkoušky z ČJL, cizích jazyků a odborných předmětů (DPO 3, VSČ 5): 16. 5. – 10. 6. 2021.

Konkrétní termíny ústních, písemných a praktických zkoušek a písemných prací z ČJL a cizích jazyků profilové části stanoví ředitelka školy do konce ledna 2021.


 15. 10. 2020 - NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA A MATURITNÍ VYHLÁŠKY PLATNÉ OD ŘÍJNA 2020 zde.


5. 8. 2020 - SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Maturitní zkouška

§ 77 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky

§ 78 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

a) český jazyk a literatura,

b) cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ) nebo c) matematika.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle písmen b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

Profilová část maturitní zkoušky

§ 79 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce k maturitní zkoušce.

V souladu s § 79 odst. 3 určuje ředitelka školy v profilové části maturitní zkoušky nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek takto:

 

Obor 64-41-L/51 Podnikání – DPO 3

Povinné zkoušky:

  1. Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)
  2. Cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, písemná práce a ústní zkouška)
  3. Ekonomika podniku (ústní zkouška) TÉMATA
  4. Právo (písemná zkouška)
  5. Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

Podnikatelská administrativa (písemná zkouška na PC), Management, Marketing a Praktické podnikatelské činnosti (písemná zkouška)

 

Obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – VSČ 5

Povinné zkoušky:

  1. Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)
  2. Cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, písemná práce a ústní zkouška)
  3. Veřejná správa (ústní zkouška) TÉMATA
  4. Právo (písemná zkouška)
  5. Praktická zkouška z Písemné komunikace a administrativy (pozn. zkouška se bude konat na PC)

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

Účetnictví (písemná zkouška), Ekonomika (písemná zkouška)


MATURITY 2020/2021

ŠKOLNÍ SEZNAM ČETBY MZ 2020/2021

SLOHOVÉ ÚTVARY K PÍSEMNÝM PRACÍM Z ČJL A CIJ (ANJ, NEJ, RUJ)

TÉMATA K ÚSTNÍM ZKOUŠKÁM Z CIJ (ANJ, NEJ, RUJ)

TÉMATA PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, VSČ 5)

TÉMATA PÍSEMNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, VSČ 5)

TÉMATA NEPOVINNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, VSČ 5)

POVOLENÉ POMŮCKY K PROFILOVÝM (ŠKOLNÍM) MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MZ 2020/2021

DÍLČÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÝCH PRAKTICKÝCH A PÍSEMNÝCH MZ 2020/2021

Kritéria hodnocení a maturitní témata platí i pro zkoušky náhradní a opravné.


LEGISLATIVA:

Školský zákon a maturitní vyhláška


KATALOGY POŽADAVKŮ PRO PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:

Český jazyk a literatura

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk


 DOPORUČUJEME sledovat https://maturita.cermat.cz/.


logo

Aktuality

Obory pro školní rok 2021 / 2022

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2020/2021 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

v době omezeného provozu školy: pondělí 11 - 15 hod. a čtvrtek 11 - 15 hod.

... ~ ...

Přihlášky k maturitním zkouškám - jaro 2021

lze podávat od 12. 11. 2020 v úředních hodinách sekretariátu, tzn. každé pondělí a čtvrtek mezi 11 - 15 hod. Uzávěrka bude 30. 11. 2020 v 15 hod. Po tomto termínu se již není možné přihlásit. Maturanti z předchozích let se musí dostavit osobně.

... ~ ...

Obnovení prezenční výuky maturitních tříd

Prezenční výuka pro VSČ 5 začíná 26. 11. 2020, pro DPO 3 v sobotu 28. 11. 2020. Rozvrhy jsou v informacích pro studenty. Nutné jsou roušky, dezinfekce, časté větrání. Třídy nižších ročníků pokračují ve výuce distančním způsobem.

... ~ ...

Rozvrhy 2020/2021

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet