Školní informace k maturitním zkouškám 2023

9. 1. 2023 - KDY SE BUDE NA JAŘE 2023 V LIVĚ MATUROVAT?

termíny všech dílčích maturitních zkoušek zde

jednotné schéma didaktických testů zde

přístup do výsledkového portálu žáka (VPŽ) zde


26. 11. 2022 - VÝPISY Z PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM NA JARO 2023

obdrží maturanti počátkem prosince 2022. Budou obsahovat přístupový kód do VPŽ (výsledkového portálu žáka), registrace bude zpřístupněna od 2. 1. 2023. Přístup do VPŽ zde.


7. 11. 2022 - PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM NA JARO 2023

budou maturitní třídy podávat dne:

DPO 3 - 14. 11. 2022

EPT 3 - 21. 11. 2022

V těchto dnech je účast všech studentů na konzultacích nutná!

Žáci s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat doporučení z PPP.

Uzávěrka bude 1. 12. 2022 v 18:00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit.

Platí i pro maturanty z předchozích let, kteří mohou podávat přihlášky od 14. 11. 2022 v úředních dnech a hodinách sekretariátu (pondělí a čtvrtek 11 - 18 hod.).


31. 8. 2022 - SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Maturitní zkouška (77 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění)

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky (78 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění)

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

a) český jazyk a literatura,

b) cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ) nebo c) matematika.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle písmen b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

Profilová část maturitní zkoušky (79 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění)

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce k maturitní zkoušce.

 

V souladu s § 79 odst. 3 určuje ředitelka školy v profilové části maturitní zkoušky nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek takto:

Obor 64-41-L/51 Podnikání – DPO 3

Povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)

Cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, písemná práce a ústní zkouška)

Ekonomika podniku (ústní zkouška) TÉMATA

Právo (písemná zkouška)

Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

Podnikatelská administrativa (písemná zkouška na PC), Management, Marketing a Praktické podnikatelské činnosti (písemná zkouška)

Obor 23-43-L/51 Provozní technika – EPT 3

Povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)

Cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, písemná práce a ústní zkouška)

Technologie (ústní zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (ústní zkouška) – žák si volí jeden ze dvou předmětů TÉMATA

Praktická zkouška z Technické mechaniky a Technických měření

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

Ekonomika a řízení (písemná zkouška), Technologie (písemná zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (písemná zkouška) – žák může konat nepovinnou zkoušku z předmětu, který si nezvolil jako povinný

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – EPT 3

Povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)

Cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, písemná práce a ústní zkouška)

Automatizace (ústní zkouška) TÉMATA

Základy elektrotechniky (ústní zkouška)

Praktická zkouška z Elektrických strojů a přístrojů, Elektroniky a Výroby, rozvodu a užití elektrické energie

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

Ekonomika a řízení (písemná zkouška), Elektrotechnická měření (písemná zkouška)

 

Pozn.: Písemné práce, písemné a praktické zkoušky budou rukopisné, s výjimkou případné nepovinné zkoušky z Podnikatelské administrativy, která se bude konat na PC.

 

Další informace:

ŠKOLNÍ SEZNAM ČETBY MZ 2022/2023

STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z ČJL

SLOHOVÉ ÚTVARY K PÍSEMNÝM PRACÍM Z ČJL A CIJ (ANJ, NEJ, RUJ)

TÉMATA K ÚSTNÍM ZKOUŠKÁM Z CIJ (ANJ, NEJ, RUJ)

TÉMATA PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPT 3)

TÉMATA PÍSEMNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3)

TÉMATA NEPOVINNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPT 3)

POVOLENÉ POMŮCKY KE SPOLEČNÝM (STÁTNÍM) A PROFILOVÝM (ŠKOLNÍM) MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MZ 2022/2023

PODROBNÉ PŘÍLOHY K HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MZ 2022/2023

Kritéria hodnocení profilových MZ byla schválena členy maturitních komisí 28. 2. 2023.

Kritéria hodnocení a maturitní témata platí i pro zkoušky náhradní a opravné.

SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022/2023 (úplné znění)

SEZNAM AUTORÚ, LITERÁRNÍCH DĚL, SMĚRŮ A HNUTÍ K DT Z ČJL (Cermat)

PŘÍKLADY VZOROVÝCH ÚLOH Z LITERÁRNÍ HISTORIE (Cermat)


29. 8. 2022 - PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ MZ 2022/2023 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ:

Podání přihlášky žáka k MZ: do 1. 12. 2022. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou doporučení PUP z PPP nebo SPC.

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem ředitelce školy: do 31. 3. 2023.

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

Didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): 2. 5. – 5. 5. 2023.

Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2023.

Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: březen 2023.

Výsledky DT předá Cermat škole 16. 5. 2023.

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST:

Písemné práce z ČJL a cizích jazyků (DPO 3, EPT 3): duben 2023.

Praktické zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, EPT 3): duben 2023.

Písemné zkoušky z odborných předmětů (DPO 3): duben 2023.

Ústní zkoušky z ČJL, cizích jazyků a odborných předmětů (DPO 3, EPT 3): 16. 5. – 10. 6. 2023.

Konkrétní termíny ústních, písemných a praktických zkoušek a písemných prací z ČJL a cizích jazyků profilové části stanoví ředitelka školy do konce ledna 2023. 


LEGISLATIVA:

Školský zákon a maturitní vyhláška


KATALOGY POŽADAVKŮ PRO PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:

Český jazyk a literatura

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Matematika rozšiřující


DOPORUČUJEME sledovat https://maturita.cermat.cz/.


logo

 
Aktuality

Obory pro školní rok 2023 / 2024

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2023/2024 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Velikonoční prázdniny

6. 4. 2023 - 10. 4. 2023.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

pondělí 11 - 18 hod., středa 15 - 18 hod., čtvrtek 11 - 18 hod.

... ~ ...

Přípravné kurzy k MZ 2023

ANJ, NEJ, RUJ začíná 1. 2. 2023 v 15:00, ČJL začíná 8. 2. 2023 v 15:00. Celý rozvrh v novinkách a u rozvrhů.

... ~ ...

Zkoušky v náhradním termínu k uzavření 1. pololetí

(doklasifikace) - po dohodě s vyučujícím do konce března 2023. Protokoly odevzdejte v sekretariátu školy.

... ~ ...

Rozvrhy 2022/2023

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet