Informace pro uchazeče


 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 - 3. KOLO

2. 5. 2022 - 23. 6. 2022

Podrobné informace ZDE.


 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 - 2. KOLO

7. 3. 2022 - 25. 4. 2022

29. 4. 2022 - Výsledky 2. kola přijímacího řízení.

Podrobné informace ZDE.


 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 - 1. KOLO

 

18. 5. 2022 - Výsledky 1. kola přijímacího řízení - náhradní termín

28. 4. 2022 - Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Nástavbové dálkové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů H.

Ke studiu do pětiletého dálkového studia se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky či nedokončili střední školu, případně jsou vyučení.

Naši studenti si mohou volit mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem.

Přijímací řízení bude probíhat v 1. kole s povinnou jednotnou přijímací zkouškou z Českého jazyka a literatury a Matematiky do všech maturitních oborů vzdělání. 

Přihlášky pro 1. kolo se podávají do 1. 3. 2022.

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2022 a testová zadání k procvičení z českého jazyka a matematiky z předchozích let naleznete na stránkách Cermatu https://prijimacky.cermat.cz/. Zkouška se bude konat v dubnu 2022.

Pro přijímací řízení 2022/2023 byla ředitelkou školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovena tato kritéria výběru uchazečů:


OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté, zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ, 30 žáků

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA, 15 žáků

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA, 15 žáků

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST, 23 žáků

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, (pro školní rok 2022/2023 je možné pouze přijetí do vyššího ročníku)


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky pro 1. kolo se podávají do 1. 3. 2022 na adrese školy: ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most, budova B – kanceláře v přízemí vpravo, v úředních hodinách sekretariátu. Upřednostňujeme osobní podání přihlášky, které nám umožní kontrolu přihlášky a podání podrobných informací uchazeči. 

Úřední hodiny sekretariátu:

Leden 2022

Pondělí: 11:00 – 18:00

Čtvrtek: 11:00 – 18:00

Únor 2022

Pondělí: 11:00 – 18:00

Středa: 15:00 – 18:00

Čtvrtek: 11:00 – 18:00

O jarních prázdninách 21. 2. – 27. 2. 2022 bude sekretariát otevřen pouze ve středu 23. 2. 15:00 – 18:00.  

Přihlášky podané po 1. 3. 2022 zařadíme do 2. kola přijímacího řízení.


POŽADAVKY:

Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška a splnění kritérií pro příslušný typ studia.


KRITÉRIA PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

 1. Vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
 2. Úředně ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.
 3. Potvrzení od lékaře na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru dokládají pouze uchazeči o obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, pro ostatní obory jej nevyžadujeme.
 4. Čerství vyučenci ze šk. r. 2021/2022 doloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce do zahájení studia.

KRITÉRIA PRO PĚTILETÉ MATURITNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM:

 1. Vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
 2. Úředně ověřená kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy, případně absolvovaných ukončených ročníků ze SŠ. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.
 3. Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme. 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (JPZ):

 1. řádný termín JPZ: úterý 12. 4. 2022 - koná se na škole uvedené na přihlášce na 1. místě
 2. řádný termín JPZ: středa 13. 4. 2022 - koná se na škole uvedené na přihlášce na 2. místě
 3. (1. náhradní termín JPZ za 1. řádný termín: úterý 10. 5. 2022)
 4. (2. náhradní termín JPZ za 2. řádný termín: středa 11. 5. 2022)

Termín bude upřesněn v závislosti na uvedeném pořadí školy v přihlášce ke studiu a bude součástí pozvánky k přijímacím zkouškám, která bude odeslána uchazeči e-mailem nejpozději 14 dní před zkouškami.

V souladu s § 60b odst. 4 školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření ŠPZ, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Dodatek pro cizince: V souladu s § 60b odst. 5 školského zákona: Uchazeči-cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 3členná komise jmenovaná ředitelkou školy ověří rozhovorem znalost českého jazyka. V souladu s výkladem MŠMT č.j.: MSMT-29721/2017-1 ze dne 23.11.2017, bude pořadí těchto uchazečů určeno ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z Českého jazyka a literatury.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí uchazečů podle celkového součtu bodů v jednotných přijímacích zkouškách (MAT + ČJL). Výsledek jednotných přijímacích zkoušek se na celkovém hodnocení uchazečů podílí 100%. Přijati budou uchazeči, kteří v testech celkem dosáhnou alespoň 15 a více bodů.


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE STUDIU:

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy nejpozději 29. 4. 2022. Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno školou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu od 2. května 2022. Uchazeči mají možnost nahlédnout do spisu: 2. 5. 2022 v 11:45 – 12:00 hod.

Termíny pro osobní převzetí rozhodnutí a sepsání smlouvy o finančním zabezpečení studia:

Pondělí 2. 5. 2022 12:00 – 17:00 hod.

Úterý 3. 5. 2022 8:00 – 11:00 hod.

Středa 4. 5. 2022 12:00 – 16:30 hod.

Čtvrtek 5. 5. 2022 11:00 – 18:00 hod.

Pondělí 9. 5. 2022 11:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek 12. 5. 2022 11:00 – 18:00 hod.

Rozhodnutí o případném nepřijetí ke studiu budou rozeslána poštou.


MOŽNOST PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU DÁLKOVÉHO MATURITNÍHO STUDIA PRO UCHAZEČE S NEDOKONČENOU STŘEDNÍ ŠKOLOU:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

Případně i do vyššího ročníku nástavbového studia.

V tomto případě uchazeč dokládá vysvědčení za všechny úspěšně ukončené ročníky SŠ a podmínkou přijetí ke studiu je osobní konzultace s ředitelkou školy (v termínu dle domluvy) k zařazení do vyššího ročníku.


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ:

Je k dispozici v dokumentech ke stažení.


Váš dotaz: livamost@seznam.cz

Kontaktní telefon pro zodpovídání dotazů k přijímacímu řízení: 602 476 504

 

Přeji všem uchazečům úspěšné studium.

Mgr. Alice Linková, ředitelka 

V Mostě, dne 8. 1. 2022                                                                                  

 Školné: Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Dálkové studium:  10.000,- Kč/rok,  1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15. 2.. Žáci, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. Možnost měsíčních plateb. V posledním (maturitním) ročníku činí školné 11.000,-Kč/rok. 

 

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2022 / 2023

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2022/2023 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

pondělí 11 - 18 hod., čtvrtek 11 - 18 hod.

... ~ ...

Uzavření klasifikace za 2. pololetí šk. r. 2021/2022

Pondělní třídy: do 20. 6. 2022, čtvrteční třídy: do 23. 6. 2022.

... ~ ...

Rozvrhy 2021/2022

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet