image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení – dálkové studium

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení – dálkové studiumPřijímací řízení ve školním roce 2023/2024 3. kolo

Pro 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 byla ředitelkou školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2024 a vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři stanovena tato kritéria výběru uchazečů:


Obory a předpokládané počty přijímaných žáků:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté, zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ, 25 žáků

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA, 6 žáků

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA, 8 žáků

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (zaměření Personální management), 13 žáků


Termín a způsoby podání přihlášky:

Přihlášky pro 3. kolo se podávají od 28. 6. do 11. 7. 2024.

Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání ani podání výpisem z Dipsy není možné. Přijímají se i uchazeči, kteří nekonali jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole. Ředitelka školy zapisuje do Dipsy přijaté uchazeče, tzn. nelze přijmout uchazeče, který se v předchozích kolech nevzdal přijetí na jinou školu.

Preferujeme osobní doručení přihlášky do školy, které nám umožní kontrolu přihlášky a dokladů o předchozím vzdělání a také podání informací uchazeči.

Přihlášky pro 3. kolo lze osobně podat na adrese školy: ul. Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, budova B – kanceláře v přízemí vpravo, v úředních dnech a hodinách sekretariátu:

Pátek 28.6.2024: 11:00 – 15:00

Čtvrtek 4.7.2024: 11:00 – 14:00

Čtvrtek 11.7.2024: 11:00 – 14:00


Požadavky:

Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška s přílohami a splnění kritérií pro příslušný obor studia.


Kritéria přijímání pro nástavbové studium:

Do oboru 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ se přijímají absolventi všech typů tříletých učebních oborů H.

Do oboru 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA se přijímají absolventi příbuzných strojních oborů tříletých učebních oborů typu H.

Do oboru 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA se přijímají absolventi příbuzných elektro oborů tříletých učebních oborů typu H.

  • Kopie výučního listu a od vyučených od r. 2005 kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. 
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru dokládají pouze uchazeči o obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, pro ostatní obory jej nevyžadujeme.
  • Školní přijímací zkouška se nekoná.

Kritéria přijímání pro obor 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ:

Ke studiu do pětiletého dálkového studia se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky či nedokončili střední školu, případně jsou vyučení.

  • Doklad o splnění povinné školní docházky – kopie posledního vysvědčení ze ZŠ, popř. ročníkových vysvědčení ze SŠ.
  • Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.
  • Školní přijímací zkouška se nekoná. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 17.7.2024.

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí uchazečů podle pořadí podané přihlášky. Přijati budou uchazeči do celkového naplnění kapacity oboru. 

Výsledky přijímacího řízení ve formě seznamu budou zveřejněny na webu školy.

Termín možnosti nahlížení do spisu: 18.7.2024: 11:00 – 11:30


Rozhodnutí o přijetí ke studiu:

Termíny pro osobní převzetí rozhodnutí a sepsání smlouvy o finančním zabezpečení studia:

Čtvrtek 18.7.2024: 11:30 - 14:00

Čtvrtek 25.7.2024: 11:00 - 14:00

Rozhodnutí o případném nepřijetí ke studiu budou rozeslána poštou. 


DOTAZY: livamost@seznam.cz

Kontaktní telefon pro zodpovídání dotazů k přijímacímu řízení do naší školy: 602 476 504

V Mostě, dne 17. 6. 2024 

 

Mgr. Alice Linková, ředitelka