image
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Úřední deska > Školská rada

Školská rada

Školská rada: působí při Střední odborné škole LIVA s.r.o. od 1. 2. 2006

Členové:

 • zástupce za žáky školy – paní Anna Sölchová
 • zástupce za pedagogické pracovníky školy – Ing. Bc. Tomáš Kučera, předseda ŠR
 • zástupce za zřizovatele – pan Jan Hlavatý

Jednací řád školské rady

při Střední odborné škole LIVA s.r.o., Pionýrů 2806/7, 434 01 Most

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a §168 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Čl. 2

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Čl. 3

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Čl. 4

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

Čl. 5

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace, chráněné podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), poskytne ředitel školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními  předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Čl. 6

Program zasedání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem a z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele školy a z podnětů a návrhů dalších osob. Podklady pro zasedání školské rady zajišťují její členové a ředitel školy v rozsahu, které vymezuje zákon.

Čl. 7

V úvodu zasedání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je na zasedání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 8

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při volbě svého předsedy, při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, schvalování školního řádu a při schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. 9

Školská rada plní především tyto úkoly:

(viz § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon)

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. schvaluje školní řád, stipendijní řád a navrhuje jejich změny
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 6. projednává návrh rozpočtu Střední odborné školy LIVA s.r.o na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Čl. 10

O schválení dokumentů uvedených v čl. 9 písm. b) až d) rozhoduje školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v čl. 9 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Čl. 11

O jednání školské rady pořizuje zápis člen školskou radou pověřený. Přijatá usnesení se elektronickou poštou předávají řediteli školy. Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Čl. 12

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Schváleno školskou radou dne: 7. 10. 2021

Zápisy z jednání školské rady a projednávané dokumenty jsou k dispozici oprávněným osobám v ředitelně školy.