image
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Úřední deska > Infobrožura

Infobrožura

o Střední odborné škole LIVA s.r.o., Pionýrů 2806, 434 01 Most (dále jen SOŠ LIVA s.r.o.)

zpracovaná na základě ustanovení zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jeho změn a dodatků

Nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.

Obsah brožury:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Základní pojmy
 3. Údaje o jmenování ředitelky SOŠ LIVA s.r.o.
 4. Vymezení pravomocí a působnosti ředitelky podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb. a organizačním řádem SOŠ LIVA s.r.o.
 5. Jména a příjmení zaměstnanců oprávněných poskytovat informace. Vedení evidence písemností týkajících se poskytování informací (žádosti o informace a vyřízení žádostí o informace)
 6. Přijímání a vyřizování stížností
 7. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitelka SOŠ LIVA s.r.o. při výkonu své působnosti řídí
 8. Výroční zpráva o poskytnutých informacích za předcházející kalendářní rok
 9. Zpřístupnění výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření SOŠ LIVA s.r.o. za předcházející kalendářní rok veřejnosti
 10. Omezení práva na poskytnutí informace
 11. Vyřizování žádostí o poskytnutí informací
 12. Ústní žádosti o informaci
 13. Závěrečná ustanovení

Příloha č. 1 - Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informací

Příloha č. 2 – Kniha evidence o poskytnutých informacích

1. Úvodní ustanovení

Informační brožura se vydává na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Upravuje, jakým způsobem se postupuje v SOŠ LIVA s.r.o. při poskytování informací, které je ve své působnosti povinna poskytovat. Informační brožura se nevztahuje na postup při poskytování informací, které jsou upraveny zvláštními předpisy. Je předpisem obecné povahy, který se použije tam, kde není speciální úpravy o poskytování tajných a jiných informací, které by ohrozily státní a hospodářské tajemství SOŠ LIVA s.r.o.

2. Základní pojmy

 1. SOŠ LIVA s.r.o. je podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., povinný subjekt (osoba), který má povinnost poskytovat informace vztahující se k její působnosti.
 2. Žadatelem o informace pro účel této informační brožury je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informace.
 3. Informace, kterou je SOŠ LIVA s.r.o. povinno poskytnout, je faktický údaj týkající se otázek v působnosti SOŠ LIVA s.r.o., nikoliv však komentář, názor na určitou věc, výklad právního předpisu a podobně.
 4. Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavené na nástěnce, umístěné v knihovně nebo s možností dálkového přístupu (pomocí telekomunikačního zařízení).
 5. Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán a o dalších důležitých rysech).

3. Údaje o jmenování ředitelky SOŠ LIVA s.r.o.

Do funkce ředitelky SOŠ LIVA s.r.o. byla dne 1. 4. 2006 jmenována zřizovatelem SOŠ LIVA s.r.o. Mgr. Alice Linková. Zřizovatelem školy je LIVA spol. s r.o., Baráčnická 810/5, 400 01 Ústí nad Labem. 

4. Vymezení pravomocí a působnosti ředitelky podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., Zákona č. 563/2004 Sb. a organizačního řádu SOŠ LIVA s.r.o.

Ředitelka je statutárním orgánem SOŠ LIVA s.r.o., plní povinnosti vedoucího a řídí SOŠ LIVA s.r.o.

Rozhoduje:

 1. o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 2. o přijetí ke vzdělávání v SOŠ LIVA s.r.o.,
 3. o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ze studia v SOŠ LIVA s.r.o.,
 4. o žádosti žáka ke změně studijního oboru a opakování ročníku.

Odpovídá za:

 1. to, že SOŠ LIVA s.r.o. poskytuje vzdělání a školské služby v souladu s platnými ustanoveními,
 2. odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 3. použití a čerpání finančních prostředků státního rozpočtu přidělených SOŠ LIVA s.r.o. státem.

Podrobně je uvedeno v ustanoveních školského zákona a organizačním řádu SOŠ LIVA s.r.o.

5. Jména a příjmení zaměstnanců, kteří jsou oprávněni poskytovat informace. Vedení evidence písemností týkajících se poskytování informací (žádostí o informace a vyřizování žádostí o informace)

 1. K vyřizování poskytování písemných a ústních žádostí o informace jsou oprávněni: 

  Mgr. Alice Linková, ředitelka SOŠ LIVA s.r.o., č. t. +420 602 476 504

  Jan Hlavatý - administrativní pracovník, č. t. +420 704 734 545

 2. Žádný jiný zaměstnanec není oprávněn podávat informace o SOŠ LIVA s.r.o. ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., nedostane-li oprávnění od ředitelky SOŠ LIVA s.r.o. a této informační brožury.
 3. Zaměstnanci, kteří jsou oprávněni poskytovat informace, musí vést „Knihu evidence o poskytnutých informacích“ (dále jen kniha).

  Kniha musí obsahovat:

  • na titulní straně název knihy,
  • na vnitřní straně titulní stránky datum založení knihy a počet stran v knize,
  • datum doručení žádosti, věc, číslo jednací,
  • jméno, příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele,
  • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost o informaci vyřízena,
  • datum vyřízení žádosti,
  • o jakou žádost šlo.

  Údaje v knize jsou chráněny podle ustanovení zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z jeho dalších změn a dodatků.

6. Přijímání a vyřizování stížností

Nestanoví-li ředitelka SOŠ LIVA s.r.o. jinak, stížnosti přijímá a vyřizuje zaměstnanec sekretariátu ředitelky, č. t. 704 734 545. Způsob šetření stížností upravuje směrnice ředitelky SOŠ LIVA s.r.o.

7. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se při výkonu své působnosti řídí ředitelka SOŠ LIVA s.r.o.

Jsou to:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
 • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením v platném znění
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění
 • Vyhláška č. 442/1991 Sb., ukončování studia ve středních školách a učilištích v platném znění
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělání a vzdělání v konzervatoři v platném znění

Vnitřní předpisy SOŠ LIVA s.r.o.:

 • Organizační řád
 • Školní řád
 • Pracovní řád
 • Spisový a skartační řád
 • Provozní řád
 • Kontrolní systém školy

8. Výroční zpráva o poskytnutých informacích za předcházející kalendářní rok

Výroční zprávu o poskytnutých informacích z předaných podkladů o poskytnutých informacích zpracovává ředitelka školy, a to do 28. 2. každého kalendářního roku. Vypracovanou zprávu obdrží každý zaměstnanec, který je oprávněn, ve smyslu ustanovení této informační brožury, podávat informace. Jeden stejnopis zůstává i v sekretariátu SOŠ LIVA s.r.o. Právo nahlédnout do této výroční zprávy má každá osoba, která o to požádá, a to v sekretariátu školy. Na vyžádání jí může být vyhotovena kopie této zprávy.

9. Zpřístupnění výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření SOŠ LIVA s.r.o. za předcházející kalendářní rok veřejnosti

Do výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření SOŠ LIVA s.r.o. má možnost nahlédnout každá osoba, která o to požádá, a to u ředitelky SOŠ LIVA s.r.o..

10. Omezení práva na poskytnutí informace

Nebude poskytnuta informace, která

 1. je v souladu s ustanoveními zákona č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností v platném znění, zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
 2. vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o jeho trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon (např. § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním). Jestliže dotčená osoba nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, že bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno,
 3. je označena za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Za porušení obchodního tajemství se nepovažuje poskytnutí informací týkajících se rozsahu a příjemce prostředků ze státního rozpočtu (výše neinvestičních výdajů přidělených SOŠ LIVA s.r.o.),
 4. byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí (jedná se o informace, které ředitelka získá od osob v souvislosti s plněním svých úkolů, která ovšem překračují zákonný rozsah sdělení nutný pro plnění těchto úkolů a přitom nejsou chráněny v souladu s bodem 10 odstavců b) a c)),
 5. se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejichž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví (zejména ochrana podle ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon). Ochrana podle ustanovení tohoto zákona je poskytována dílům literárním, vědeckým a uměleckým, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora. Takové dílo nelze poskytnout jiné osobě, zveřejnit, či jinak s ním nakládat bez souhlasu autora. Autorská ochrana není poskytována informacím obsaženým v dílu, ale dílu jako takovém. V rámci resortu MŠMT se tato ochrana týká např. individuálně schválených učebních dokumentů soukromých škol a projektů žadatelů o poskytnutí dotací.

Omezení práva na informace uvedená v odstavcích a) – e) bodu 10 znamená, že SOŠ LIVA s.r.o. poskytne požadované informace, včetně doprovodných informací po vyloučení informací uvedených v odstavcích a) – e) bodu 10.

11. Vyřizování žádostí o poskytnutí informací (dále jen žádost)

Nestanoví-li ředitelka SOŠ LIVA s.r.o. jinak, žádosti přijímají a vyřizují zaměstnanci uvedení v bodě 5 této brožury. Způsob vyřizování žádostí upravuje směrnice ředitelky SOŠ LIVA s.r.o..

 1. Žádosti o poskytnutí informací přijímá a vyřizuje ředitelka školy a výše pověření zaměstnanci. Evidováním písemných žádostí  je pověřen zaměstnanec sekretariátu SOŠ LIVA s.r.o..
 2. Údaje v evidenci žádosti jsou chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Evidence žádostí obsahuje:
  1. datum doručení žádosti, věc, číslo jednací
  2. jméno a příjmení žadatele (název a sídlo, pokud je žadatelem právnická  osoba), spojení na žadatele
  3. způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena
  4. datum vyřízení žádosti
 4. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).
 5. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace zveřejněné, lze žadateli sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti je třeba tak učinit neprodleně, v případě žádosti písemné nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na písemném poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Toto sdělení žadatele se považuje za nové podání.
 6. Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitelka školy (pověřená osoba) k podání žádosti v písemné formě.
 7. Pokud ze žádosti není patrné, že směřuje vůči povinné osobě  nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji odloží. Taková žádost se ani neeviduje.
 8. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů od doporučení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
 9. Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a o odložení žádosti a jeho důvod sdělí žadateli do 7 dnů.
 10. Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti (dle bodu 8). O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje ředitelka školy.
 11. Tuto lhůtu může ředitelka školy prodloužit nejvýše o 10 dní. Pověřený pracovník je povinen prokazatelně  (písemně) informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty k vyřízení (tj. 15 dnů).
 12. Pokud povinná osoba odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě (viz bod 11) rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě, že není znám adresát a v případě žádosti o informaci, která je mimo působnost povinné osoby.
 13. Rozhodnutí musí obsahovat následující náležitosti:
  1. název a sídlo povinného subjektu - školy
  2. číslo jednací a datum vydání rozhodnutí
  3. označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo    právnické osoby
  4. výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace
  5. odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů
  6. poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době podání odvolání
  7. vlastnoruční podpis statutárního orgánu povinné osoby s uvedením jména, příjmení a funkce
  8. jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka (pokud jím není ředitelka školy)
 14. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 15. Jestliže povinná osoba (ředitelka školy) ve stanovené lhůtě pro vyřízení žádosti (15 dnů) nebo v řádně prodloužené lhůtě (10 dnů) neposkytne žadateli informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odmítnuto (tzv. fiktivní rozhodnutí). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 16. Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, povinná osoba přípustné informace poskytne a souběžně vydá rozhodnutí o odepření vyloučených informací.
 17. Proti rozhodnutí o odmítnutí informace lze podat odvolání. Odvolání se podává u školy, která rozhodnutí vydala. O odvoláních rozhoduje ředitelka školy, pokud informace poskytl podřízený, zřizovatel školy, pokud informaci poskytla ředitelka školy. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

12. Ústní žádost o informaci

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitelka školy (pověřená osoba) k podání žádosti v písemné formě. Tato žádost bude vyřízena podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb..

13. Závěrečná ustanovení

 1. SOŠ LIVA s.r.o. zveřejňuje informace na internetové adrese www.livamost.cz a na nástěnkách SOŠ LIVA s.r.o. v budově školy zveřejňuje, kde je možné získat o SOŠ LIVA s.r.o. informace, jak ukládá ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb..
 2. SOŠ LIVA s.r.o. je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, viz příloha číslo 1 k této informační brožuře. Bude-li SOŠ LIVA s.r.o. požadovat za poskytnutí informace úhradu, musí být žadateli toto písemně oznámeno včetně výše úhrady, a to před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení požadovanou úhradu nezaplatí, SOŠ LIVA s.r.o. žádost o informaci odloží. Žadatel může proti výši požadované úhrady podat stížnost. Po dobu vyřizování této stížnosti lhůta vyřízení neběží.
 3. Úhrady nákladů za poskytnutí informací jsou příjmem SOŠ LIVA s.r.o..
 4. Zpráva o poskytnutých informacích za předcházející kalendářní rok bude podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. zpracována vždy do 28. února každého roku a bude obsahovat:
  • počet podaných žádostí o informaci a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání,
  • počet stížností podle § 16a z. Č. 176/2006 Sb., důvody jejich podání a popis způsobu jejich   vyřízení,
  • další informace vztahující se k naplnění tohoto zákona.

Mgr. Alice Linková, v.r., ředitelka školy

Příloha č. 1 - Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informací

Sazebník

úhrad za vyhledávání a poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 položka výše úhrady
1. Pořízení kopie za každou stránku 2,00 Kč
2. Opatření technických nosičů (dle skutečných nákladů na pořízení)  
CD  5,00 Kč
3. Odeslání informací žadateli  
balné – podle NV č. 173/2006 Sb. §   3 odst. 3 škola nepožaduje úhradu 0,00 Kč
poštovné – dle skutečných nákladů   uhrazených provozovateli poštovních služeb dle skutečnosti
4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací hodinová sazba (odvozena z mzdových   a ostatních osobních nákladů) dle skutečnosti
 • Činí-li částka celkové úhrady za poskytnutou informaci 5,00 Kč včetně a méně, škola nepožaduje úhradu.
 • Škola je oprávněna požadovat zaplacení zálohy předem, a to i v plné výši předpokládaných celkových úhrad.
 • Tato záloha bude žadateli o informaci vyúčtována. Žadatel buď doplatí rozdíl, nebo mu bude nevyčerpaná část zálohy vrácena.
 • Částka úhrady (záloha) za poskytnutou informaci bude uhrazena do pokladny školy, případně na běžný účet školy. Úhrada je příjmem školy.
 • Sazby v sazebníku jsou stanoveny na základě aktuálních nákladů v daném účetním období. Dojde-li v průběhu účetního období k podstatné změně, bude vydán nový sazebník.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018

Mgr. Alice Linková, v.r., ředitelka školy