image

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Úřední deska > Školní řád

Školní řád

V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 13/ 2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů zabezpečuje a organizuje Střední odborná škola LIVA s.r.o., Pionýrů 2806, 434 01 Most svůj školní řád dálkové nástavbové a dálkové formy studia takto:

I. Práva žáků školy (§ 21 zákona č. 561/2004 Sb.)

1. Žáci mají právo:

 1. na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona
  • plně využívat materiální vybavení školy pro své vzdělávání a výchovu
  • požádat vyučující o mimořádnou konzultaci
  • zúčastňovat se mimoškolních akcí pořádaných školou
 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
  • průběžně jsou žákům oznamovány výsledky zkoušení a písemných prací ze všech předmětů, souhrnné informace jsou předávány žákům v dálkové formě studia 2x ročně, a to na konci 1. i 2. pololetí prostřednictvím vysvědčení (v 1. pololetí výpisu z vysvědčení), pokud je žák neklasifikován či neprospěl nejvýše ze dvou předmětů, prostřednictvím výpisu s uvedením data konání zkoušky v náhradním termínu nebo opravné zkoušky
  • žák má právo vyžádat si informace telefonicky
 3. volit a být voleni do školské rady
 4. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit do nich, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy a školskou radu
 5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
 6. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 7. žák má právo na ochranu před jakoukoli diskriminací, právo získávat informace, právo svobodně a na vhodné společenské úrovni vyjádřit svůj názor ke všem otázkám, které se ho týkají

Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, právo na ochranu před užíváním drog a jiných zdraví a rozvoji osobnosti škodlivých látek.

V případě, že se žák cítí jakýmkoli způsobem být poškozován ze strany spolužáků, pedagogických a jiných pracovníků školy, má nárok na vyšetření záležitosti a následná opatření vedoucí k nápravě situace.

2. Práva podle odst. 1 s výjimkou písm. a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

3. Na informace podle odst. 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě jiné osoby, pokud vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

II. Povinnosti žáků (§ 22 zákona č. 561/2004 Sb.)

1. Žáci jsou povinni:

 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, účastnit se výuky pravidelně a podle stanoveného rozvrhu konzultací a pokynů pedagogických pracovníků
  • dodržovat učební dobu
  • nosit si na vyučování učebnice a pomůcky potřebné podle rozvrhu a pokynů vyučujících, pečlivě se připravovat a plnit zadané úkoly
  • učit se, osvojovat si znalosti a dovednosti stanovené pedagogickými dokumenty, získávat návyky potřebné k přípravě na svou odbornost
  • sledovat změny rozvrhu konzultačních hodin
 2. dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
  • dodržovat bezpečnostní pravidla určená pro učebny IKT a další specializované učebny
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
  • chovat se slušně a ohleduplně ke spolužákům a pracovníkům školy

2. Žáci jsou dále povinni:

 1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 2. dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 3. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích (tj. adresa bydliště, případně adresa přechodného bydliště, zdravotní pojišťovna, jméno, telefon, e-mail)

III. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků (§ 22a § 22b zákona č. 561/2004 Sb.)

1. Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 2. aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy
 3. na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti
 4. volit a být voleni do školské rady
 5. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

2. Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

 1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
 2. chránit a respektovat práva žáka
 3. chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních
 4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj
 5. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku
 6. poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

IV. Provoz a vnitřní režim školy

1. Docházka do školy a omlouvání nepřítomnosti:

 1. Budova školy se pro žáky otevírá v úředních hodinách sekretariátu a v konzultačních dnech se uzavírá v 19:15 hod. Sekretariát školy se pro žáky otevírá v úředních hodinách:
  Úřední hodiny
  Pondělí 11:00 – 18:00
  Úterý
  Středa -
  Čtvrtek 11:00 – 18:00
  Pátek
 2. Konzultační dny pro dálkovou formu studia - určené dny jsou pondělí a čtvrtek. Konzultační hodiny začínají podle platného rozvrhu, jeho organizace je následující:
  Rozvrh konzultací
  1. hodina 14.15 – 15.00
  2. hodina 15.05 – 15.50
  3. hodina 15.55 – 16.40
  4. hodina 16.45 – 17.30
  5. hodina 17.35 – 18.20
  6. hodina 18.25 – 19.10

  Hodiny lze slučovat do bloků. V maturitních ročnících dálkového studia lze z provozních důvodů vložit konzultační hodiny i mimo stanovený konzultační den.

 3. Pobyt žáků ve škole mimo stanovené hodiny není dovolen, s výjimkou akcí pořádaných či schválených ředitelkou školy.
 4. Neúčast žáka v konzultačních hodinách nebo případný dřívější odchod  se eviduje v třídní knize. Žák absenci nedokládá, ale ústně se při příští konzultaci omlouvá třídnímu učiteli a učiteli.
 5. Při absenci žáka přesahující v daném předmětu 30% odučených konzultačních hodin nebo při nedostatečném množství klasifikačních podkladů (méně než 70% všech podkladů pro klasifikaci) nebo pokud žák neodevzdal ve stanoveném termínu zadanou práci, může učitel nařídit žákovi zkoušku v náhradním termínu pro uzavření klasifikace. Termín, formu a obsah zkoušky oznámí učitel daného předmětu žákovi předem.
 6. Ředitelka školy může uvolnit žáka z účasti na vyučovacím předmětu nebo od tělesných úkonů spojených s výukou na základě vyjádření příslušného lékaře.
 7. Ředitelka školy může umožnit dlouhodobě nemocnému žáku nebo žáku dlouhodobě pobývajícímu v zahraničí nebo na služební cestě přípravu a vykonání zkoušek v termínech, které mu stanoví. V těchto případech žák důvod dlouhodobé absence dokládá.

2. Povinnosti žáků při vyučování:

 1. Žáci jsou povinni nosit všechny potřebné pomůcky a učebnice na vyučování, pečlivě se připravovat a plnit zadané úkoly. Svým chováním při hodinách vytvářet takové prostředí, které umožňuje rozvíjet vědomosti a dovednosti žáků. K učitelům a spolužákům se chovat slušně a ohleduplně. Při vyučování nerušit pracovní atmosféru jakýmikoli zvuky, které vydává mobilní telefon či jiná audiozařízení. V průběhu vyučování musí mít žáci nastaveny mobilní telefony tak, aby nerušili zvukovými signály, při hodinách je žákům zakázáno telefonovat, přijímat a odesílat SMS. Fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů je povoleno pouze se souhlasem učitele.
 2. Pobyt žáků ve škole musí být ukázněný, musí udržovat čistotu a pořádek v učebnách i ve všech dalších prostorách školy a zejména dodržovat zákaz kouření v celém areálu školy.
 3. Při vyřizování svých záležitostí dodržují žáci následující zásady:
  • styk se sekretariátem školy probíhá ve stanovených hodinách
  • vstup do sborovny je možný pouze se souhlasem přítomných učitelů a pracovníků školy
  • vstup do učeben IKT a odborných pracoven a manipulace s technikou a vybavením těchto prostor je možné pouze za přítomnosti a souhlasu učitele a žáci jsou povinni dodržovat řád příslušné odborné pracovny
  • ztráty věcí, poškození svého majetku a nálezy hlásí žáci třídnímu učiteli nebo v sekretariátu ředitelky školy
  • všechny úrazy a poškození zdraví (nevolnosti) oznamují žáci svému třídnímu učiteli a v případě nebezpečí prodlevy se obracejí na kteréhokoliv nejbližšího pracovníka školy

V. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 29 zákona 561/2004 Sb.)

1. Povinnosti školy

 1. Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 3. Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při uvedených činnostech, vyhotovit a zaslat záznam  o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
  • Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním souvisejících činnostech.
  • Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu.
  • Škola vyhotoví o úrazu záznam na předepsaném formuláři. Jedno vyhotovení o úrazu předá škola žáku.

2. Povinnosti žáků

 1. Žáci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní a svých spolužáků.
  • Žáci jsou na začátku každého školního roku seznámeni s předpisy a pokyny k bezpečnosti a ochraně zdraví třídními učiteli a jsou seznámeni s pravidly platnými ve škole, se školním řádem a jsou informováni i o pravidlech BOZ v počítačových a odborných učebnách. Žáci jsou povinni všechna tato pravidla dodržovat a v průběhu školního roku plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Dokladem o provedeném poučení je záznam v třídní knize.
  • Žáci nesmějí do školy nosit předměty, které nesouvisejí s vyučováním. Je zakázáno nosit do školy jakékoli zbraně, nože, nebezpečné chemikálie, výbušniny včetně zábavné pyrotechniky.
  • Závady ohrožující bezpečnost, zdravotní obtíže a úrazy hlásí neprodleně vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo nejbližšímu pracovníku školy.
  • Z práva na ochranu před používáním návykových látek vyplývá, že v areálu školy je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek. Žákům je zakázáno vstupovat do školy pod vlivem návykových látek. V celém areálu školy i na všech akcích pořádaných školou je zakázáno žákům kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Nedodržení tohoto zákazu může být řešeno vyloučením žáka ze školy.
  • Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Nedodržení tohoto zákazu může být řešeno vyloučením žáka ze školy.
 2. V souladu s § 391 odst. 3 zákoníku práce odpovídá škola žákům za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při vyučování. To znamená, že v případech, kdy neprobíhá vyučování ani zkoušky a žák se nezdržuje ve škole, je situace obdobná jako v době prázdnin - nemůže být dána odpovědnost školy za škodu, která vznikne žákovi. V období školního vyučování, kdy má žák již ukončeno vzdělávání za poslední ročník, již žák školu nenavštěvuje (pokud nekoná stanovené zkoušky nebo konzultace).

VI. Ochrana osobního majetku žáků a majetku školy

 1. Osobní majetek, který má žák v průběhu vyučování pod dohledem, si musí chránit sám a za jeho ztrátu škola nezodpovídá. Do tohoto osobního majetku patří i drobná elektrotechnika. Žákům se doporučuje nenosit do školy cenné věci, které nesouvisejí s vyučováním a větší peněžní částky. Pokud z nezbytných důvodů přinese žák do školy větší peněžní částku, je povinen si ji uložit na dobu vyučování v sekretariátu v trezoru školy. Pokud tak neučiní, nese za případnou ztrátu zodpovědnost sám. Žák, který zjistí ztrátu cenné věci, nahlásí událost třídnímu učiteli, pokud není tento k dosažení, přímo v sekretariátu školy. Třídní učitel nahlásí událost ředitelce školy, která oznámí věc Policii ČR.
 2. Zacházení s majetkem školy ze strany žáků - každý žák je povinen zacházet šetrně se školním majetkem a vybavením školy, chránit je před poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými pomůckami. Žák je povinen podle ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění nahradit škody způsobené na inventáři a zařízení školy, případně původce škody bude povinen poškozenou věc uvést do původního stavu. Přistihne-li žák kohokoli při krádeži, poškozování školního nebo cizího majetku, je povinen okamžitě ohlásit tuto skutečnost kterémukoli pedagogickému pracovníkovi. Žák, který bude přistižen nebo usvědčen ze svévolného poškozování majetku školy může být potrestán i vyloučením ze školy.

VII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 69 zákona č. 561/2004 Sb.) 

 1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.
 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.
 3. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených platnými učebními dokumenty, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.
 4. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl.
 5. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
 6. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 7. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.
 8. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo    v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem.
 9. Vzdělávání v programech vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce. Náležitosti podle § 77 – 82 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.
 10. Pravidla průběžného hodnocení a klasifikace, zejména po metodické stránce, obsahuje školní klasifikační řád. Dále obsahuje pravidla hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných, žáků s individuálním vzdělávacím plánem a žáků cizinců a osob dlouhodobě pobývajících v zahraničí.

VIII. Výchovná opatření (§ 31 zákona č. 561/ 2004 Sb.)

 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly (pochvala třídního učitele, pochvala ředitelky školy) nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy a vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitelky školy). Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy nebo třídní učitel.
 2. Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení.
 3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
 4. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitelka školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitelka pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

IX. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák)

 1. Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.
 2. Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitelky školy k ochraně osobních údajů.
 3. Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem žáka, případně zákonných zástupců žáka.
 4. Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.

X. Závěrečná ustanovení

Každý žák si má být vědom toho, že se podílí na utváření atmosféry školy a na tom, jak on sám i ostatní budou úspěšní ve svém vzdělávání.

Se všemi záležitostmi, se kterými si žáci nevědí rady, se mohou kdykoli obrátit na některého z pedagogických pracovníků. O všech osobních a soukromých záležitostech jsou pedagogičtí pracovníci povinni zachovat mlčenlivost  a chránit právo žáka na soukromí.

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.

V Mostě 14. 8. 2019

Mgr. Alice Linková, ředitelka školy          

Tento školní řád byl schválen školskou radou dne: 29. 8. 2019

 

DODATEK č. 1 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

dálkové nástavbové a dálkové formy studia ze dne 14. 8. 2019

Tímto dodatkem se vkládá bod č. X. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole.

Bod Závěrečná ustanovení má č. XI.

X. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole (§ 184a zákona č. 561/2004 Sb.)

 1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.
 2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
 3. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

V Mostě 30. 8. 2020

Mgr. Alice Linková, ředitelka školy

Tento dodatek byl schválen školskou radou dne: 1. 9. 2020

 

DODATEK č. 2 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

dálkové nástavbové a dálkové formy studia ze dne 14. 8. 2019

Tímto dodatkem se zrušuje v bodě III. odst. c: Práva a povinnosti pedagogických pracovníků (§ 22a § 22b zákona č. 561/2004 Sb.) 1. Práva pedagogických pracovníků: Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo odst. c . na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

V Mostě 31. 12. 2023                                                                                 

Mgr. Alice Linková, ředitelka školy                                      

Tento dodatek byl schválen školskou radou dne: 4. 1. 2024