image
Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Obory vyučované školou > Provozní elektrotechnika

Provozní elektrotechnika

Provozní elektrotechnika 26-41-L/52

Kód a název oboru vzdělání : 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Školní vzdělávací program: Provozní elektrotechnika

Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání: 3 roky, dálková

Možnosti uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent je připraven tak, že se může uplatnit:

  • v oblasti výstavby energetických zdrojů, elektrických sítí, při výrobě, distribuci a užití elektrické energie;
  • v oblasti zkušební, regulační, servisní a montážní techniky;
  • při výrobě, využití a údržbě elektrických strojů, přístrojů, elektronických zařízení;
  • při opravách a servisu elektronických zařízení, popř. jejich dílčích částí pro zpracování signálu a informací, řídicích obvodů, elektrických pohonů, napájecích zdrojů, zabezpečovacích obvodů apod.;
  • v oblasti systémů pro měření, regulaci a automatizaci;
  • při montáži, sestavování, řízení, obsluze a servisu automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek, elektronických zařízení a přístrojů.

Absolvent se může uplatnit jako mechanik elektronik, servisní technik, provozní technik, zkušební technik, odborný prodejce, odborný poradce, energetik, dispečer, školicí technik, technik zabezpečovacích zařízení aj.

Úspěšné absolvování studia v oboru vzdělání 26-41-L/52 se považuje za ukončené odborné vzdělání v elektrotechnice v souladu s § 5 odst. 1 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti
v elektrotechnice.

Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvýší dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí. Absolvent může pokračovat v dalším studiu na VOŠ či VŠ.

Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška

Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce

Základní podmínky přijímání uchazečů: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příbuzném tříletém učebním oboru, stanoveném platným předpisem

Základní podmínky průběhu vzdělávání: vzdělávání je organizováno formou konzultací, jedenkrát týdně v pondělí nebo ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Na závěr každého pololetí žáci konají zkoušky ze všech vyučovacích předmětů, jimž se v daném pololetí vyučovalo.

Učební plán ke stažení (PDF) (platný od 1. 9. 2022)

Učební plán ke stažení (PDF) (dobíhající) 

Školné: Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Dálkové studium:  10.000,- Kč/rok,  1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15. 2.. Žáci, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. Možnost měsíčních plateb. V posledním (maturitním) ročníku činí školné 11.000,-Kč/rok.